วิทยากร/ผู้ดำเนินการอภิปราย


รศ.นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.นพ.กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.ประสงค์ ตันมหาสมุทร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.สุชาดา อินทวิวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พญ.ปณิชา จันทราพาณิชกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.น้ำทิพย์ ไตรยสุนันท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร.พญ.ปรีญาพร จิระกิตติดุลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ.นลินี พาณิชยวัฎ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.ทวิวัน พันธศรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่